KVKK

KİSİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA VE RIZA METNi

Kamelya Collection Exclusive Hotels ailesi olarak, (Kamelya Fulya Hotel, Kamelya K Club ve Kamelya Selin Hotel) siz değerli misafirlerimizin kişisel verilerinin öneminin farkındayız; bundan dolayı kişisel verilerinizi yetkisiz erişimlerden korumak amacıyla, yüksek güvenlik tedbirleri almaktayız. Özel hayatın gizliliği başta olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerinizin korunması amacıyla kişisel verileriniz ile ilgili 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan ikincil düzenlemeler, 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği işlemekteyiz.

Veri sorumlusunun kimliği; Fsp Turizm ve Yatırım A.Ş
MEHMETÇİK MAH. TERMESSOS BLV. İDEA İŞMERKEZİ NO: 4
A MURATPAŞA/ ANTALYA

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, FSP Turizm ve Yatırım A.Ş. “veri sorumlusu” sıfatına haizdir.

KVKK madde 10’da yer alan, “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” ile KVKK madde 11’de yer alan, “ İlgili Kişinin Hakları” kapsamında; hangi amaçla kişisel verilerinizin işleneceği, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ve sahip olunan haklarınız ile ilgili, FSP Turizm ve Yatırım A.Ş. veri sorumlusu sıfatımız ile misafirlerimize, ziyaretçilerimize, iş ortaklarımıza ve iletişimde bulunduğumuz gerçek veya tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirme gayesi ile hazırlanmış olan iş bu   “ Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Rıza Metni” ile sizlere bilgi vermek isteriz.

* Kurumumuz, iş bu “ Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma ve Rıza Metni’ni yürürlükte ki mevuzatta gerçekleşebilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman revize etme hakkını saklı tutar.

İşlediğimiz kişisel verileriniz;

Kimlik bilgileriniz ( isim- soyisim, TC kimlik numarası gibi )

iletişim bilgileriniz ( e-posta adresi, telefon numarası gibi),

lokasyon bilgileriniz ( adres gibi),

çocuklarınıza ait bilgiler (yaş – doğum tarihi gibi) ,

finansal bilgileriniz ( ödeme işlemlerinize dair bilgiler),

Otellerimizde konaklarken yada konaklama sonrası dilek, şikayet yada yorumlarınız.

** Beraberinizde ki 18 yaş altı küçükler ile ilgili sınırlı sayı ilkesi gereğine de uygun olarak isim, soyisim, uyruk bilgisi ve doğum tarihi bilgilerini sizler aracılığıyla alabilmekteyiz.

Kişisel verilerinizin toplanma anları;

Kişisel verileriniz, sunduğumuz hizmetler çerçevesinde, tarafınızca bizzat yada kurumumuza dolaylı olarak verdiğiniz kişisel verileriniz; her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmaktadır.

Otel aktiviteleri esnasında;

Oda rezervasyon işleminin gerçekleştirilmesi, tur operatörleri ve seyahat acentaları ile diyalogların kurulması, otele giriş ve ödeme işlemlerini gerçekleştirme aşamalarınız, istek ve şikayetlerinizin bildirilmesi, müşteri memnuniyet ve anket formlarının doldurulması, otelin

herhangi bir amaçla düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlarına katılım sağlanmasında ve internet web sitemizi ziyaretiniz esnasında kişisel verileriniz toplanabilmektedir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde 5’de yer alan, aşağıdaki durumlarda işlenebilmektedir;

 1. 1.Açık rızanın bulunması,
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
 3. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
 4. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
 5. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
 6. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
 7. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 8. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veri kategorsinde yer alan sağlık verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde 6’da yer alan, şartların sağlanması durumu yada açık rızanıza bağlı olarak işlenebilmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler açıklanması durumunda kişide mağduriyete yol açabilecek verilerdir. Bu Kişilerin ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek - vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Kural olarak, özel nitelikli kişisel veriler ancak ilgilinin rızası olarak işlenebilmektedir.

Kişisel verileriniz 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu madde 6’da yer aldığı üzere,

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerinizden olan kan grubu, alerjen bilgisi, geçirilen hastalıklara dair bilgiler ile sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Diğer internet sitelerine bağlantılar

İnternet sitemizdeki içerikler üçüncü kişilere ait internet sitelerine bağlantılar içerebilir ve bu internet siteleri için, ilgili internet sitelerinin ve tüzel kişiliklerin veri koruma düzenlemeleri geçerli olup, şirketimizin düzenlemeleri geçerli değildir. Bu internet sitelerine ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Üçüncü kişilere ait internet siteleriyle verilerinizi paylaşmadan önce onların veri koruma düzenlemelerine ilişkin yasal dökümanları okumalısınız.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları

 • Oda rezervasyon işlemlerini gerçekleştirmek
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi,
 • Kalite geliştirme aktivitelerinin sağlanması,
 • Risk yönetiminin sağlanması,
 • Misafir ilişkilerinin yönetilmesinin sağlanması,
 • Ticari iş ve stratejilerin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Pazarlama ve satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Rutin denetimlerin gerçekleştirilmesi,
 • Finansal kaynaklı işlemlerin yürütülmesi ve denetimi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanlanması denetimi ve icrası,
 • Çalışanlardan kaynaklanabilecek suistimal ve yetkisiz işlemlerin engellenebilmesi,
 • Her türlü kanal aracılığıyla, müşteriler tarafından iletilecek öneri, talep, şikayetlerin değerlendirilmesi, cevaplandırılması ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılması

Kişisel verilerin saklanma süresi

İşlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığı durumlarda yada ilgili mevzuatlar kapsamında verileri işleme zaman aşımı süreleri tamamlandığında, kişisel verileriniz silinecek yok edilecek yada anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel veri sahibinin hakları

İlgili herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili aşağıda sayılan hakları talep edebilir;

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,                   
  (bu isteğinizin yerine getirilebilmesi için kişisel verileri işlemenin hukuki amacının ortadan kalkmış olması, kanuni saklama sürelerinin dolmuş olması ya da ilgili zamanaşımı sürelerinin dolmuş olması gerekmektedir. Bu süreler dolmadan silme talebiniz sağlanamayacaktır.)
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. V. ve VI. maddeler uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Veri sorumlusu başvurunuzu, veri sorumlusu başvuru formumuzu doldurarak yapabilirsiniz.

Fsp Turizm ve Yatırım A.Ş
MEHMETÇİK MAH. TERMESSOS BLV. İDEA İŞMERKEZİ NO: 4
A MURATPAŞA/ ANTALYA
 adresine yazılı olarak  göndererek yapabilirsiniz.

Veri sorumlusuna başvuru formunda;

 • Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,
 • Talep konunuzun, bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

FSP TURİZM VE YATIRIM A.Ş , kimliğinizi doğrulama hakkını saklı tutar.

Başvuruya ilişkin daha detaylı bilgi için; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/03/20180310-6.htm

 

Kamelya Collection On App Store
YENİ
UYGULAMAMIZI İNDİRİN!